Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 20.04.2017 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 20 квітня 2017 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 14 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2017 року (станом на 24.00).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;
Член лічильної комісії – Женжера Людмила Миколаївна.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Ковальську Людмилу Володимирівну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

2. Визнати діяльність Товариства у 2016 році задовільною.

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
1. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2016 рік не здійснювати.

2. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
Проект рішення: Не визначати розмір дивідендів та порядок їхньої виплати, у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рішення по питанню 7 порядку денного про не здійснення виплати дивідендів за 2016 рік.

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

10. Про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Арбузіну Вікторію Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Загальні збори в новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції.

13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Правління) в новій редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.

15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

2. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції.

16.Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.

Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про інформаційну політику Товариства в новій редакції.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії. (Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування).

18. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та визначення уповноваженої особи для підписання контрактів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити та доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні підписати від імені Товариства контракти, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний(2015р.) Звітний(2016р.)
Усього активів 25967 25602
Нематеріальні активи 191 139
Основні засоби 81 48
Інвестиційна нерухомість - -
Довгострокові фінансові інвестиції 21859 21502
Відстрочені податкові активи - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах - -
Запаси 65 64
Сумарна дебіторська заборгованість 145 116
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 3423 3560
Частка перестраховика у страхових резервах 203 173
Статутний капітал 20000 20000
Нерозподілений прибуток (збиток) (667) (1371)
Власний капітал 22680 21976
Довгострокові зобов’язання 2883 3214
Поточні зобов’язання 404 412
Чистий прибуток (збиток) (2281) (704)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200000 200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб) 7 6

   Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 20 квітня 2017 р. з 13.00 до 13.50 за місцем проведення Загальних зборів.
Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs-life.com.ua/korporativna-informatsiya/

   Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час – з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Члена Наглядової ради Окару Івана Валерійовича.
   Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.
   Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

   Наглядова рада
   Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»