«Особлива інформація за 26.12.2016 р.»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ “БРОКБIЗНЕС”
2. Код за ЄДРПОУ 35529829
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, Бiлоруька, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0442466722 0442466722
5. Електронна поштова адреса okara@bbs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
   

 II. Текст повідомлення

     Вiдповiдно до Протоколу № 26/12 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi – Товариство) вiд 26.12.2016 р., Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення з 01.01.2017 р. повноважень Арбузiної Вiкторiї Олександрiвни, Голови Правлiння Товариства, яка перебувала на посадi з 01.01.2012 року. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє.
     Вiдповiдно до Протоколу № 26/12 Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС» (далi – Товариство) вiд 26.12.2016 р., Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання з 02.01.2017 р. Арбузiної Вiкторiї Олександрiвни, Головою Правлiння Товариства. Строк повноважень – 5 рокiв. Посади, якi обiймала Арбузiна В.О. протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «БРОКБIЗНЕС», Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС». Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   26.12.2016
(дата)